Algemene Voorwaarden Lubbers De Jong & Partners BV

Over Lubbers De Jong & Partners BV:
Lubbers De Jong & Partners BV, hierna te noemen LDJ TECH PR, is al meer dan dertig jaar een internationaal, pr- en onlinemarketingbureau gespecialiseerd in technologie en innovatie. LDJ TECH PR helpt technologie- en innovatiebedrijven met het vergroten van hun naamsbekendheid, het versterken van hun reputatie en het realiseren van omzetgroei.

Contactgegevens:
Lubbers De Jong & Partners BV
Falckstraat 15
1017 VV  Amsterdam
tel: +31 (0)20 4210565

Bestuurder: de besloten vennootschap Emperor Holdings BV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer P.S. Keijzer
E-mail: info@lubbersdejong.nl
Website: www.lubbersdejong.nl
BTW-nummer: NL0086.81.119.B.01
IBAN: NL27RABO0138045992
Kamer van Koophandel nummer: 33193883

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen LDJ TECH PR en de opdrachtgever, met uitsluiting van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden van LDJ TECH PR kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

DUUR EN EINDE OVEREENKOMST

Artikel 2
Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door LDJ TECH PR met opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen samen een bepaalde duur overeenkomen. Bij iedere overeenkomst voor onbepaalde tijd stellen partijen in onderling overleg een opzegtermijn vast voor de beëindiging van die overeenkomst, waarbij de opzegtermijn minimaal twee maanden bedraagt.

VERGOEDING, KOSTEN EN FACTUREN

Artikel 3
De kosten van derden die LDJ TECH PR in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht inschakelt, worden integraal doorbelast aan de opdrachtgever. Onder kosten van derden worden onder andere (niet limitatief) begrepen alle gefactureerde bureau- en inkoopkosten alsmede de vergoedingen aan derden.

Artikel 4
LDJ TECH PR hanteert het systeem van voorfacturatie. Hetgeen inhoudt dat de opdrachtgever een factuur ontvangt voordat de diensten daadwerkelijk zijn geleverd.

Artikel 5
LDJ TECH PR hanteert een betalingstermijn van 15 dagen. Indien de door LDJ TECH PR verzonden facturen niet door opdrachtgever op de 16de dag na verzenddatum is voldaan door bijboeking op de bankrekening van LDJ TECH PR dan verkeert opdrachtgever (van rechtswege) in verzuim zonder dat hiertoe een ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien de opdrachtgever van mening is dat de factuur van LDJ TECH PR niet juist is opgesteld dan wel onvolkomenheden bevat dan heeft de opdrachtgever uiterlijk 15 dagen, gelijk aan de bovengenoemde betalingstermijn, de tijd om zijn bezwaren tegen de factuur schriftelijk per email aan LDJ TECH PR kenbaar te maken.

Artikel 6
Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag de handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan ook de buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande bedrag verschuldigd. Deze kosten worden gefixeerd op 15 procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 50,00.

Artikel 7
Opdrachtgever heeft nimmer het recht om de bedragen van de eventuele openstaande facturen van LDJ TECH PR te verrekenen met het hetgeen opdrachtgever meent te kunnen vorderen van LDJ TECH PR.

GEHEIMHOUDING

Artikel 8
Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 9
LDJ TECH PR zal de overeengekomen diensten naar beste kunnen uitvoeren en zich inspannen om, met de vereiste bekwaamheid, het gewenste resultaat te bereiken. Partijen zijn zich ervan bewust dat LDJ TECH PR geen enkel, derhalve ook niet het door de opdrachtgever gewenste, resultaat kan garanderen.

Artikel 10
LDJ TECH PR toetst haar werkzaamheden aan algemeen geldende wettelijke regelingen en normen en in de branche algemeen geldende regels en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de uitvoering van de opdracht berust immer bij opdrachtgever.

Artikel 11
Indien tegen opdrachtgever een klacht wordt ingediend, dan beslist opdrachtgever in overleg met LDJ TECH PR over de wijze van verweer daartegen. Indien (ook) LDJ TECH PR in rechte wordt aangesproken heeft LDJ TECH PR het recht zelfstandig, eventueel onafhankelijk van een eventueel verweer van opdrachtgever, verweer te voeren. Opdrachtgever is gehouden om in een dergelijk geval de redelijke door LDJ TECH PR gemaakte kosten in verband met het gevoerde verweer te vergoeden.

Artikel 12
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan LDJ TECH PR ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 13
De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra tijd en kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en/ of bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. LDJ TECH PR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LDJ TECH PR is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en, of onvolledige gegevens.

Artikel 14
In het geval LDJ TECH PR in de uitvoering van haar diensten gebruik maakt van derden is LDJ TECH PR niet aansprakelijk voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt of zal lijden door enig handelen van die ingeschakelde derde partij. Opdrachtgever zal die schade direct op die derde verhalen en LDJ TECH PR vrijwaren voor die schade. LDJ TECH PR zal medewerking aan een en ander niet zonder redelijke grondslag onthouden

Artikel 15
LDJ TECH PR heeft zich verzekerd ter zake van gevallen waarin zij dan wel haar medewerkers schade veroorzaken in de uitvoering van hun normale werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid van LDJ TECH PR is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door LDJ TECH PR afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is elke aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 30.000,00 of, indien het in totaal door de LDJ TECH PR in rekening gebrachte fee, met een beperking tot de duur van maximaal 6 maanden, op grond van de gesloten overeenkomst in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 50.000,00. Een kopie van de polis met voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor te Amsterdam.

BEEINDIGING

Artikel 16
LDJ TECH PR en opdrachtgever zijn gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:
a. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
c. de wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. de wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 17
Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en LDJ TECH PR worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

Download Algemene Voorwaarden
Cookie-instellingen

Uw privacy is voor ons van groot belang, daarom kunt u ervoor kiezen om bepaalde opslagtypes die niet essentieel zijn voor de werking van de website uit te schakelen. Het blokkeren van deze categorieën kan invloed hebben op uw gebruikservaring op onze site. Meer informatie

Alle cookies accepteren

Deze onderdelen zijn nodig om de website naar behoren te laten functioneren.

Altijd actief

Deze cookies worden ingezet om advertenties aan te bieden die beter aansluiten op uw interesses.

Met deze cookies kan de website keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) onthouden en zo verbeterde en persoonlijkere functies bieden.

Deze gegevens helpen de beheerder van de website om te begrijpen hoe de website presteert, hoe bezoekers ermee omgaan en of er mogelijk technische problemen zijn.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.